BIO

BIO

Voor gemeenten geldt nu de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (= BIG), voor waterschappen geldt de Baseline Informatiebeveiliging Waterschappen (= BIWA) maar belastingkantoren ontspringen de dans. Formeel geldt voor belastingkantoren geen Baseline. Er is ook geen toezichthouder. De keuze aan de BIG of BIWA te voldoen is dan ook een keuze van het eigen bestuur. De verwachting is dat steeds meer besturen hiervoor zullen kiezen omdat een belastingkantoor immers een belangrijke partner is voor gemeenten en waterschappen. Het hele idee van deze baseline is ook dat er een keten van vertrouwen gaat ontstaan tussen overheden. Waar nu die keten van vertrouwen nog op basis van vrijwilligheid langzaam tot stand komt is een nieuwe ontwikkeling de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (= BIO). Het is de bedoeling dat de BIO gaat gelden voor alle overheden, dus ook voor gemeenschappelijke regelingen zoals belastingkantoren. Dit kan ook niet los worden gezien van de Algemene Verordening Gegevensverwerking zoals deze door de EU per 25 mei 2018 wordt opgelegd. Deze verordening schrijft voor dat persoonsgegevens op een passende wijze worden beveiligd. Passend betekent in dit opzicht het implementeren van de BIO als deze er dan tenminste is.